شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

چ) مالی، ذیحسابی
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دهیاری ها- تفریغ بودجه- متمم بودجه- اصلاح بودجه
در آمد ناخالص دریافتی سال 91 طبق صورت های مالی حدود 537/448/493 میلیون ریال می باشد.
تعداد ماشین آلات واگذاری از طریق دهیاری ها 24دستگاه می باشد.
ارزش کل دستگاه های واگذاری از طریق دهیاریها بیش از 2/000/000/000 میلیارد ریال می باشد.
تعداد ماشین آلات خریداری شده توسط شرکت تعاونی 6دستگاه می باشند.
ارزش کل دستگاه های خریداری شده از طریق شرکت تعاونی حدود 4/000/000/000 میلیارد ریال می باشد.
نسبت سود به سرمایه در سال 91حدود 80 % می باشد.