شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

احداث ساختمان فرهنگی و ورزشی در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
به منظور ارتقاء سطح فرهنگ روستا و ایجاد روحیه ورزشی در میان ساکنین روستاها، شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی در کنار دیگر برنامه‌های خدماتی خود با احداث ساختمان‌های فرهنگی و ورزشی متعددی در سطح روستاهای بخش مرکزی، گام اساسی در جهت تامین نیازهای فرهنگی و تفریحی روستائیان بویژه نوجوانان و جوانان برداشته است.


شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان