شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

جدول گذاری و روفوژ میانی در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان
ازجمله وظایف دهیار و دهیاری‌ها فراهم نمودن زمینه ایجاد مجاری آب و نظارت بر اجرای آنها و نگهداری و تسطیح انهار عمومی و مجاری آب برای توسعه پایدار روستاها می‌باشد. شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی اصفهان نیز با هدف کنترل و هدایت آب‌های سطحی که از نکات مهم طراحی شبکه معابر می‌باشد، ایجاد نظم در خیابان و مشخص کردن لبه سواره رو و حریم راه پیاده رو جهت هدایت نمودن عبور و مرور و زیبا سازی معابراقدام به اجرای جدول گذاری و رفوژمیانی در سطح روستاهای بخش مرکزی اصفهان نمود.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان