شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

شرکت تعاونی

بخش مرکزی اصفهان

اصفهان

استان اصفهان

تعاونی

,دهیاری

,شرق

,اصفهان,

برسیانی,

روستای برسیان,

روستای زیار,منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع دشتی,

مسجد جامع ازیران,

مسجد جامع و منار برسیان,

مسجد جامع و منارگار,

مسجد جامع هفتشویه,

مسجد جامع جیلان آباد,

منار زیار,

مسجد جامع کاج,

مسجد جامع سروشبادران,

مسجد جامع دهکرم,

پل چوم,

کبوتر خانه مزرعه گورت,

شرق اصفهان,

اصفهان خاور,

شرکت تعاونی دهیاری بخش مرکزی اصفهان

درباره ما
شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی اصفهان شهرستان: اصفهان
نام شرکت تعاونی: دهیاری های بخش مرکزی اصفهان
شماره ثبت: 25569
تاریخ ثبت شرکت: 1384/9/10
تاریخ تاسیس: 1384/10/1
تعداد اعضاء71 دهیاری
تعداد سهام817 سهام
ماشین آلات در اختیار شرکت تعاونی

ماشین آلات در اختیار شرکت تعاونی
تراکتور واگذاری دهیــاری ها 6 دستگاه
تراکتور خریداری شده توسط شرکت تعاونی0 دستگاه.
بکهو لودر واگذاری دهیاری ها 4 دستگاه
خریداری شده توسط شرکت تعاونی2 دستگاه.
لـودر واگـذاری دهیــاری ها 0 دستگاه

خریداری شده توسط شرکت تعاونی1 دستگاه.
نیسان و زامیاد حمل زباله واگذاری توسط دهیاری ها 11 دستگاه.
خریداری شده توسط شرکت تعاونی 2 دستگاه.
دستگاه واگذاری شده توسط دهیاری ها 5 دستگاه .
کامیونت (آمیکو) خریداری شده توسط شرکت تعاونی 0 دستگاه.
شرکت تعاونی دارای خودرو آتش نشانی است.شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی اصفهان